Σκοπός – ρόλος του Συλλόγου

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των Μαθητών του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι επίσημα αναγνωρισμένο σωματείο. Σύμφωνα με το Καταστατικό του, σκοπός του είναι «η συμβολή του στην πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη και προαγωγή των μαθητών της Σχολής και στην εκπαίδευση γενικότερα, σε συνεργασία με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, τα μαθητικά συμβούλια και το σύλλογο αποφοίτων», όπως επίσης και η «συμπαράσταση σε γονείς και μαθητές που έχουν ανάγκη βοήθειας».

Ο Σύλλογος Γονέων έχει στενή και αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολής και αντιμετωπίζεται ως ένας από τους Φορείς που συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των σκοπών της. Λειτουργώντας, λοιπόν, ως δίαυλος επικοινωνίας αφενός μεν μεταξύ των Γονέων, αφετέρου δε μεταξύ αυτών και των επίσημων θεσμικών οργάνων που δραστηριοποιούνται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (π.χ. της Διεύθυνσης και της Διοίκησης της ΓΣΑ, του Συμβουλίου Γονέων του Γερμανικού Τμήματος, κ.α.) ο Σύλλογος Γονέων έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που επηρεάζουν την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Σχολής και να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση τους στα θεσμοθετημένα όργανα της Σχολής. Ωστόσο, η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών μας, είναι η Διεύθυνση της Γ.Σ.Α..

Στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος Γονέων συνεργάζεται και συμμετέχει με εκπροσώπους του στο μόνιμο όργανο του Σχολικού Συμβουλίου (Schullausschuss), στην Ομάδα Καθοδήγησης, που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της σχολικής ανάπτυξης, κ.α. Επίσης, συμμετέχει στις θεσμοθετημένες κοινές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου με το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής (Schulvorstand), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία της Σχολής. Τέλος, έχει συχνές συναντήσεις με τον εκάστοτε Διευθυντή της Σχολής, που είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά θέματα του σχολείου, αλλά και με τη Γερμανική και Ελληνική Διεύθυνση της Σχολής, τους Καθηγητές και τους εκπροσώπους των Μαθητών (15μελή Συμβούλια), το Συμβούλιο Γονέων του Γερμανικού Τμήματος καθώς επίσης και το Σύλλογο Αποφοίτων της Γ.Σ.Α..

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πρόβληματος, το οποίο δημιουργείται στο τμήμα της τάξης (κι όχι σε ατομικό επίπεδο), πρέπει, κατ’ αρχήν, να ενημερώνεται ο εκπρό­σω­πός του. Εκείνος, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία του ζητήματος, επικοινωνεί με τους γονείς, καταγράφει και γνωστοποιεί το πρόβλημα στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και στη Γραμματεία της Σχολής, προβαίνοντας σε όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες. Σε περίπτωση αδυναμίας λύσης του προβλήματος, το θέμα γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ακολουθούν επαφές με τους Διευθυντές Γυμνασίου ή Λυκείου και τέλος, με το Διευθυντή της Γ.Σ.Α..