Καταστατικό

Ο Σύλλογος είναι αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Κράτος. Το καταστατικό του Συλλόγου αποτελείται από 35 άρθρα και είναι κατατεθειμένο επισήμως στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής (Χωματιανού – Ζηρίδη).

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Σκοπός του Συλλόγου είναι συμβολή του στην πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη και προαγωγή των μαθητών της Σχολής και στην εκπαίδευση γενικότερα σε συνεργασία με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, τα μαθητικά συμβούλια και το Σύλλογο Αποφοίτων, όπως επίσης και η συμπαράσταση σε γονείς και μαθητές που έχουν ανάγκη βοηθείας.

Μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου ενδεικτικά είναι:

1. Η οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδρομών, εορτών, πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων των μελών για συζήτηση θεμάτων που αφορούν το Σύλλογο.

2. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους για τη λύση των προβλημάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.

3. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου.

4. Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης της Σχολής.

5. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο Σύλλογος απέχει από κάθε ανάμειξη σε πολιτικά και κομματικά θέματα. Επιδιώκει συνεργασία με άλλα σωματεία που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με Συλλόγους Γονέων – Κηδεμόνων άλλων σχολείων (Ιδιωτικών ή Δημοσίων), επίσης δε και με τη Γενική Συνομοσπονδία Γονέων – Κηδεμόνων Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν αδιακρίτως φύλου, όσοι αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού, διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε σωματείο σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και έχουν την ιδιότητα του γονέα ή κηδεμόνα μαθητή ή μαθήτριας του Γυμνασίου ή του Λυκείου του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

2. Αρωγά μέλη μπορούν να γραφούν, ύστερα από αίτησή τους, πρόσωπα που διετέλεσαν τακτικά μέλη και απέβαλαν την ιδιότητα αυτή, επειδή αποφοίτησαν τα παιδιά τους από τη Σχολή, θέλουν όμως να παραμείνουν στο Σύλλογο και να προσφέρουν την ηθική ή υλική βοήθειά τους.

3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο Σύλλογο πολύτιμες υπηρεσίες ηθικές ή οικονομικές.

Για την εγγραφή ως τακτικού μέλους καταβάλλεται εφάπαξ ποσό, ως δικαίωμα εγγραφής. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδρομής των τακτικών και αρωγών μελών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη του Συλλόγου, των οποίων φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Σχολής περισσότερα του ενός τέκνα υποχρεούνται στην καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής εφάπαξ μόνο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο όποτε θέλει, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική επιστολή. Σε περίπτωση αποχωρήσεως, το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Όλα τα μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Ένα μέλος θεωρείται ότι είναι ταμειακώς εντάξει αν έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος σχολικού έτους.

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Τα αρωγά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να εκλέγουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και διαγράφονται από το Μητρώο των μελών: 1) Όσοι γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Δ.Σ. την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από το Σύλλογο. 2) Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 3) Όσον δεν είναι πλέον γονείς και κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στη Σχολή. 4) Όσοι αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. Τα διαγραφέντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα έσοδα του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά έσοδα περιλαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο και την ετήσια συνδρομή των μελών. Τα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνουν: α) διάφορες δωρεές και κληροδοτήματα, β) εισοδήματα από την περιουσία του Συλλόγου και γ) εισπράξεις από εορτές, εκδρομές, εκθέσεις, παραστάσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, και

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Συγκροτείται από τα τακτικά, τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη και διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη και καταστατική.

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο μέσα στο Νοέμβριο.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση των πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός της περασμένης χρήσεως, καθώς και προϋπολογισμός της επόμενης χρήσεως.

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο την Εξελεγκτική Επιτροπή για το τρέχον σχολικό έτος. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό. Εγκρίνει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της έκτακτης ή της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

β) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για σοβαρά και επείγοντα θέματα, καθώς επίσης και ύστερα από πρόταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εάν προκύψει επείγον θέμα που αφορά τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου. Επίσης συγκαλείται εάν συντρέχει σοβαρός λόγος και το ζητήσει το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, μετά από γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να συγκληθεί, καθώς και τα αιτηθέντα από τα μέλη θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση αυτή, εφαρμόζεται ό,τι ο νόμος ορίζει.

γ) Η καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και μοναδικό της έργο είναι η διάλυση του Συλλόγου ή η τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και της ισχύοντος νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από γραπτή πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον 15 μέρες πριν και τοιχοκολλείται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Οι προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουν: α) τον τόπο, β) το χρόνο (ημέρα και ώρα) και γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) βρίσκεται σε απαρτία, αν μετέχει σ’ αυτή το 1/4 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αυτή επαναλαμβάνεται σε 8 μέρες χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται να συζητηθεί ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε πρέπει να παρευρίσκεται το 1/4 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών, διαφορετικά αυτή ματαιώνεται. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται από το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Εφ’ όσον η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εκλέγει τον Πρόεδρο και ένα (1) Γραμματέα και συγκροτείται σε σώμα.

Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση υπάρχει ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Το βιβλίο αυτό υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παραλαβή του.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, η δε εκλογή της καταχωρείται στο πρακτικό της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Όταν όμως πρόκειται για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, της σε ειδική απαρτία ευρισκόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι ψηφοφορίες για γενικά ζητήματα διεξάγονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η πλειοψηφία της Συνέλευσης ζητήσει μυστική ψηφοφορία. Ειδικά όμως για θέματα ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μομφής ή προσωπικά, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι ίσος με τα εκάστοτε υπάρχοντα τμήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου της Σχολής. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο: Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε κάθε ένα από τα τμήματα των τάξεων 1ης και 3ης Γυμνασίου και 2ας Λυκείου, αμέσως μετά τη λήξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνέρχονται χωριστά κατά τμήμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία ένα γονέα ή κηδεμόνα – εκπρόσωπο από κάθε τμήμα και ένα τουλάχιστον αναπληρωματικό από τους μετέχοντες σ’ αυτό, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου είναι διετής. Για κάθε μαθητή μετέχει ένας γονέας ή κηδεμόνας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Δ.Σ. συγκροτείται ανά έτος από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους (Α και Β), το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, το Σύμβουλο επί των Δημοσίων Σχέσεων, τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου στην Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία και τους Συμβούλους. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις, μπορεί να παρίσταται και να ενημερώνει τα όργανα του Συλλόγου για τις εν γένει ανάγκες της Σχολής οποιοσδήποτε κληθεί από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Τα μέλη του προηγουμένου Δ.Σ., των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καθώς και τα νεοεκλεγέντα μέλη, συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της συγκλήσεως της Γ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του απερχόμενου Δ.Σ., για να εκλέξουν μεταξύ τους χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και τον Εκπρόσωπο στην Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία. Επίσης παραλαμβάνουν τη Διοίκηση από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που μέχρι τότε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Το Αρχείο, το Ταμείο, τα Βιβλία Πρακτικών και όλα τα στοιχεία και έγγραφα του Συλλόγου παραδίδονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και των δύο Συμβουλίων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολογήτως σε τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις κατ’ έτος προσκαλούνται γραπτώς από τον Πρόεδρο να δηλώσουν επίσης γραπτώς αν επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι μέλη.

Στα τηρούμενα πρακτικά πρέπει να γίνεται μνεία περί του δικαιολογουμένου ή μη της απουσίας. Εάν μετά την ανωτέρω πρόσκληση εξακολουθούν να απουσιάζουν, η απουσία τους θεωρείται σιωπηρή παραίτηση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση τους καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής νέου μέλους κατά το άρθρο 16 του παρόντος. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση παραίτησης, απαλλαγής ή θανάτου μέλους του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: α) Τακτικά μία (1) φορά το μήνα, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, β) Έκτακτα όποτε χρειασθεί εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έστω και προφορική και γ) μετά από γραπτή αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. που καθορίζουν και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Η πρόσκληση γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης και περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητη η τήρηση του πενθημέρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Το ένα από τα παρόντα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο ένας από τους δύο Αντιπροέδρους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία την ορισμένη ημέρα, το Συμβούλιο συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης μετά από οκτώ (8) ημέρες και συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το Γενικό Γραμματέα που καταχωρούνται σε τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και εγκρίνονται και υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν, ή εφόσον ήσαν παρόντα διεφώνησαν και η διαφωνία σημειώθηκε στα πρακτικά.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται και εκπρόσωποι της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια αυτού του καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γ.Σ. επιδιώκει, με κάθε νόμιμο μέσο, την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Σύλλογο και τη διαχείριση της περιουσίας του, δεν μπορεί όμως ν’ αποφασίζει για θέματα τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Γενικών Συνελεύσεων των μελών. Στην περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. προβεί σε ενέργειες που αντιβαίνουν προδήλως και αποδεδειγμένα στους σκοπούς του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να εισηγηθεί ενώπιον της Γ.Σ. που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό την απαλλαγή αυτού από τα καθήκοντά του ή και τη διαγραφή του από το Σύλλογο. Το Δ.Σ. τηρεί το Μητρώο των μελών, συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό της περασμένης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της επόμενης, εγκρίνει κάθε δαπάνη και διορίζει, εάν είναι απαραίτητο, βοηθητικό προσωπικό με αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, επιβλέπει τη διαχείριση της περιουσίας, συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα με τον Ταμία για τις δαπάνες και πληρωμές που εγκρίνει το Δ.Σ. και εκθέτει τον απολογισμό δράση του Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί πλέον ο Πρόεδρος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Συλλόγου, εφ’ όσον απειλείται κίνδυνος από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., οφείλει όμως την ενέργειά του αυτή να εισάγει προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, καθώς επίσης σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής του, σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του στον Αντιπρόεδρο και άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί με ευθύνη του τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και καταχωρεί επακριβώς τις αποφάσεις που λαμβάνονται απ’ αυτό, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το Μητρώο των μελών, διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει με απόφασή του στο Γενικό Γραμματέα και άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στη σύνταξη των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., στη φύλαξη του Αρχείου, στην τήρηση του Μητρώου των μελών, στη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να του αναθέσει και άλλα καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εκδίδει τα διπλότυπα, τις αποδείξεις, παρακολουθεί την είσπραξη των συνδρομών, εκδίδει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών. Ενεργεί τις πάσης φύσεως εισπράξεις και τις πληρωμές, υπογράφων και τις εκδιδόμενες από αυτόν αποδείξεις.

Συντάσσει και εμφανίζει στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση της κίνησης του Ταμείου και στο τέλος κάθε χρόνου, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Μπορεί να κρατά στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δρχ. για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου. Κάθε επί πλέον χρηματικό ποσό κατατίθεται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. εντόκως επ’ ονόματι του Συλλόγου ή επ’ ονόματι του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Τον Ταμία κωλυόμενο, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και πριν την εκλογή του νέου Δ.Σ., ο Ταμίας δια του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ., υποβάλλει τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της επόμενης και εκθέτει την όλη οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Μετά από αυτό, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της επί της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου της παρελθούσης χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος επί των Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου (πολιτιστικές, κοινωνικές κ.λπ.), για την κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων, για την πραγματοποίησή τους και για την προβολή του έργου του Συλλόγου.

Για όλα τα παραπάνω εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. για κάθε θέμα που συζητείται σ’ αυτήν. Επίσης μεταφέρει τις απόψεις του Συλλόγου στην Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία και ενημερώνει λεπτομερώς το Συμβούλιο για κάθε θέμα που συζητείται στο Δ.Σ. αυτής, καθώς και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ασκεί η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο διαρκής έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου, όπως και ο έλεγχος των οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία. Ιδιαίτερα η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει αν οι οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, αυτού του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται για το σχετικό έλεγχο τα βιβλία της διαχείρισης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν δαπάνες, καθώς και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον έλεγχο οποτεδήποτε ζητηθούν και εν πάση περιπτώσει είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχετική έκθεση. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει και υποβάλλει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ.

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για τους παρακάτω λόγους:

α) εάν τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των 20,

β) εάν καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση του σκοπού του για οποιοδήποτε λόγο,

γ) εάν η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι επιβάλλεται η διάλυσή του.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, γίνεται εκκαθάριση της περιουσίας του κατά τα νόμιμα.
Μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, στην οποία παραδίδεται και το Αρχείο του.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα κυκλικό και στην περιφέρειά της φέρει την επωνυμία του, δηλαδή «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών».

Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Συλλόγου είναι έγκυρα εφ’ όσον φέρουν τη σφραγίδα του.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο περί Σωματείων, όπως ισχύει σήμερα και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ειδικά η ρύθμισή του, αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών, ως κυρίαρχο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε όπως τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνεκλήθη για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.