Γενικη συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Συγκροτείται από τα τακτικά, τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη και διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη και καταστατική.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις αρχές κάθε σχολικού έτους, μετά από γραπτή πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σ’ αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του, οικονομικό απολογισμό της περασμένης χρήσης, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης. Στη συνέχεια, η ίδια Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καθώς και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλέγει τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για το τρέχον σχολικό έτος. Γενικά, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της έκτακτης ή της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

Τα μέλη του Συλλόγου προκειμένου να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και ιδίως αυτό του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος σχολικού έτους, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).