Διοικητικό Συμβούλιο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετέχουν αποκλειστικά γονείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως τακτικά μέλη στο Σύλλογο Γονέων και έχουν εκλεγεί κατά την προβλεπόμενη στο Καταστατικό διαδικασία. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, οι γονείς των μαθητών των μονών τάξεων, δηλ. της 7ης, 9ης και 11ης (Α΄ & Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου), συνέρχονται, χωριστά, κατά τμήμα, για να εκλέξουν έναν εκπρόσωπό τους, με διετή θητεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι εκλεγμένοι 18 εκπρόσωποι όλων των τμημάτων Γυμνασίου και Λυκείου συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εκλέγουν, ανά έτος, το 7μελές Προεδρείο του, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄), τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων. Το Δ.Σ. συνεδριάζει, σε πλήρη σύνθεση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Σύλλογο και τη διαχείριση της περιουσίας του, τηρεί το Μητρώο των μελών, συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό της περασμένης χρήσης και τον προϋπολογισμό της επόμενης.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2016 – 2017
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2015 – 2016
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2014 – 2015
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2013 – 2014
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2012 – 2013
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2011 – 2012